Algemene Voorwaarden

 1. Definities

De Diabetescoach (onderdeel van HeartRoads) treedt als Opdrachtnemer op in alle coaching, training of sprekersopdrachten namens De Diabetescoach worden uitgevoerd. Onder ‘De Diabetescoach’ wordt verstaan de organisaties HeartRoads en De Diabetescoach alsmede eenieder die namens HeartRoads of De Diabetescoach werkzaamheden uitvoert, tenzij anders vermeldt.

Onder ‘Opdrachtgever’ wordt eenieder verstaan aan wie De Diabetescoach of HeartRoads een dienst levert, al dan niet tegen betaling, welke middels een schriftelijke bevestiging is vastgelegd.

Onder ‘offerte’ wordt verstaan elke vorm van prijsopgave in combinatie met de daarvoor geleverde dienst die vanuit De Diabetescoach dan wel HeartRoads schriftelijk wordt gecommuniceerd. Onder het aanvaarden van een offerte wordt verstaan elke schriftelijke acceptatie van deze prijsopgave en geleverde dienst.

Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan een geaccepteerde offerte.

Onder ‘dienst’ wordt verstaan elk soort service dat HeartRoads aan Opdrachtgever levert, waaronder maar niet uitsluitend, coaching, training en spreken.

 1. Toepasselijkheid

De voorwaarden als opgenomen in de algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die vanuit De Diabetescoach/HeartRoads worden ondernomen. Van deze voorwaarden kan door Opdrachtgever uitsluitend schriftelijk en vanwege rechtsgeldige reden worden afgeweken.

De Diabetescoach/HeartRoads kan deze algemene voorwaarden ten alle tijden eenzijdig wijzigen, waarbij Opdrachtgever wordt geïnformeerd. Tot uiterlijk 30 kalenderdagen na deze berichtgeving kan Opdrachtgever hiertegen schriftelijk protest indienen bij De Diabetescoach.

 1. Totstandkoming

HeartRoads ziet een offerte als aanvaard wanneer hier een schriftelijk akkoord op wordt gegeven. Dit kan zowel digitaal als per post.

Alle offertes uitgebracht door De Diabetescoach/HeartRoads kennen een geldigheidsduur van 20 kalenderdagen. Na deze periode houden De Diabetescoach/HeartRoads zich het recht voor de opdracht niet langer uit te voeren dan wel aan te nemen, wanneer de offerte niet ondertekend is geretourneerd dan wel schriftelijk bevestigd.

Alle overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan tussen De Diabetescoach/HeartRoads en Opdrachtgever. Hierbij zijn de artikelen 7:404 en 7:407 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten.

Wanneer Opdrachtgever na totstandkoming van een overeenkomst afwijkende afspraken zou willen maken, waaronder maar niet gelimiteerd tot prijs en leveringsvormen, worden deze pas van kracht wanneer deze schriftelijk kenbaar worden gemaakt en door De Diabetescoach/HeartRoads schriftelijk worden bevestigd.

 1. Annulering

Wanneer Opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren of verplaatsen dient uiterlijk drie weken voor de geplande aanvangsdatum van de te leveren dienst schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. In overleg zal worden gekeken naar een nieuwe datum. Hierbij zullen door De Diabetescoach/HeartRoads administratiekosten van €150,- worden doorberekend.

Wanneer Opdrachtgever korter dan drie weken voor de geplande aanvangsdatum van de te leveren dienst wenst te annuleren zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht. Indien Opdrachtgever binnen drie weken voor aanvang de datum of locatie wenst te wijzigen zal €150,- worden berekend en zal De Diabetescoach/HeartRoads samen met Opdrachtgever waar mogelijk een nieuwe afspraak maken.

Wanneer een deelnemer niet komt opdagen tijdens een dienst van De Diabetescoach/HeartRoads zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

In alle andere gevallen zal De Diabetescoach/HeartRoads in overleg met Opdrachtgever zoeken naar de beste oplossing, daarbij zich het recht voor te houden de uiteindelijke beslissing te nemen.

Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst vanuit de Opdrachtgever zal het volledige factuur/offertebedrag in rekening worden gebracht. De Diabetescoach/HeartRoads kan de overeenkomst eenzijdig annuleren. In dit geval wordt een reeds betaald bedrag teruggestort.

 1. Uitvoering van de Overeenkomst

Bij een overeenkomst tussen De Diabetescoach/HeartRoads en Opdrachtgever conformeert HeartRoads zich aan de inspanningsverplichting hetgeen overeengekomen uit te voeren. De Diabetescoach/HeartRoads gaat geen resultaatverplichting aan. Bij de uitvoering van de overeenkomst stelt HeartRoads zich op als een goed Opdrachtnemer, als bedoeld in artikel 7:401 Burgerlijk Wetboek.

Alle data en tijdstippen die tussen De Diabetescoach/HeartRoads en Opdrachtgever worden besproken dan wel overeengekomen gelden als streefdatum voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze data zijn niet binden en bij wijziging vanuit HeartRoads niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen uit de overeenkomst.

De Diabetescoach/HeartRoads kan de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst door derden laten uitvoeren.

 1. Vertrouwelijkheid

De informatie die tussen De Diabetescoach/HeartRoads en Opdrachtgever wordt uitgewisseld zal vertrouwelijk worden behandeld. Dit geldt voor zowel De Diabetescoach/HeartRoads als Opdrachtgever.

De Diabetescoach/HeartRoads verwerkt gegevens conform het op de website gepubliceerde privacy beleid. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor acceptatie van deze voorwaarden onder haar medewerkers.

 1. Prijzen

Alle door De Diabetescoach/HeartRoads genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Indien van toepassing worden reis, parkeer, arrangements- en accommodatiekosten berekend. Deze zijn nog niet gespecificeerd op de offerte en worden berekend op basis van nacalculatie.

Wanneer er rechtswege wijzigingen ontstaan in de kostenstructuur van De Diabetescoach/HeartRoads, wordt het recht voorgehouden deze mee te nemen in de factuur. Wanneer de BTW rechtswege wordt verhoogd kunnen particuliere Opdrachtgevers binnen 30 kalenderdagen de overeenkomst annuleren.

 1. Facturering en betaling

Na totstandkoming van de overeenkomst verstuurd De Diabetescoach/HeartRoads de factuur. Dit kan zijn voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 kalenderdagen, waarbinnen Opdrachtgever het factuurbedrag zal voldoen.

Wanneer de factuur niet binnen deze termijn volledig wordt voldaan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Diabetescoach/HeartRoads kan dan naast wettelijke handelsrente ook incassokosten rekenen, welke neerkomen op 15% van het totale factuurbedrag.

 1. Aansprakelijkheid

Wanneer vast komt te staan dat De Diabetescoach/HeartRoads aansprakelijk is voor een directe schade, dan zal deze worden vergoed. De Diabetescoach/HeartRoads is niet aansprakelijk voor alle overige, zaak, persoonlijke en indirecte schades. De Diabetescoach/HeartRoads is tevens niet aansprakelijk wanneer een deelnemer de veiligheidsinstructies niet volgt of gangbare veiligheidsnormen niet in acht neemt. Directe schade als gevolg van onjuist of gebrekkig verstrekte informatie door de opdrachtgever of als gevolg van onvoorziene omstandigheden die De Diabetescoach/HeartRoads valt niet onder de aansprakelijkheid.

De schade waarvoor De Diabetescoach/HeartRoads, met inachtneming van bovenstaande, aansprakelijk kan worden gesteld is beperkt tot het bedrag waarvoor De Diabetescoach/HeartRoads verzekerd is. Buiten deze verzekering om is HeartRoads voor geen enkele schade aansprakelijk.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en staat in voor de acceptatie van de aansprakelijkheidsbeperkingen van deelnemers die vanuit de Opdrachtgever deelnemen.

 1. Intellectueel eigendom

Al het materiaal dat door De Diabetescoach/HeartRoads wordt vervaardigd, gedeeld, gepost, behandeld of in enige andere vorm ter beschikking wordt gesteld, op directe of indirecte wijze, blijft eigendom van De Diabetescoach/HeartRoads voor zover deze rechten in eerste instantie bij De Diabetescoach/HeartRoads lagen. Alle rechten hieromtrent blijven in eigendom en gehouden worden door HeartRoads. De Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst en uitsluitend ter uitoefening hiervan.

De opdrachtgever mag fysieke, mondelinge en digitale materialen alsmede elke vorm rechten dragend materiaal enkel gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn gedeeld. Het is niet toegestaan deze materialen te wijzigen, verspreiden of vermenigvuldigen. Dit gaat tevens doch niet uitsluitend op op wanneer de handelsnaam of het logo van De Diabetescoach/HeartRoads op deze materialen zichtbaar zijn. Uitzonderingen hierop kunnen worden aangevraagd door een bericht te sturen naar tobias@dediabetescoach.nl en zijn alleen geldig bij een schriftelijke bevestiging.

 1. Medewerkers van HeartRoads

Wanneer Opdrachtgever tijdens of binnen 15 maanden na afloop van een dienst/overeenkomst met De Diabetescoach/HeartRoads een nieuwe overeenkomst aan wenst te gaan met een personeelslid van De Diabetescoach/HeartRoads, dan is Opdrachtgever gebonden een vergoeding van 25% van het bruto jaarsalaris aan De Diabetescoach/HeartRoads te voldoen.

Het is niet toegestaan om een overeenkomst aan te gaan dan wel dienst af te nemen bij een uitvoeringspartner van De Diabetescoach/HeartRoads binnen 15 maanden na afronding van de laatste overeenkomst/dienst tussen De Diabetescoach/HeartRoads en opdrachtgever, tenzij er tussen uitvoeringspartner en Opdrachtgever eerder overeenkomsten zijn gesloten vanuit een onderneming van uitvoeringspartner.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

Op de Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Voor opmerkingen en of vragen kan contact worden opgenomen met tobias@dediabetescoach.nl.

12. Communicatie

HeartRoads maakt tijdens presentaties, meetings, trainingen of cursussen foto’s en ander beeldmateriaal. Deze kunnen worden gedeelde op de (sociale)media kanalen van De Diabetescoach/HeartRoads. Ook kan er over de dienstverlening worden gecommuniceerd. Bij de communicatie van De Diabetescoach/HeartRoads zullen geen tarieven of namen worden vermeldt of in beeld gebracht worden. Het is mogelijk dat mensen wel herkenbaar in beeld komen. Indien hier bezwaar tegen is dan kan dit ten alle tijden kenbaar worden gemaakt.

Juni 2021

0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop